Mapa da porcentaxe de vivendas que dispoñen de ordenador.

Fonte: IGE. Enquisa de condicións de vida das familias.
X