Mapa do número de afiliacións á SS por 1.000 habitantes de 16 e máis anos

Mapa do número de afiliacións á SS por 1.000 habitantes de 16 e máis anos.

Fonte: IGE. Elaboración propia a partir dos ficheiros de afiliacións e contas de cotización facilitados pola Seguridade Social
X