Socio-demographic portrait

Datos elaborados polo Instituto Galego de Estatística (IGE)

Logotipo Instituto Galego de estatística

Recomendación para unha correcta visualización desta sección: O mapa interactivo 1.2. está optimizado para utilizar o plugin de Adobe - Adobe SVG Viewer - que se pode descargar de forma gratuíta dende a seguinte dirección: http://www.adobe.com/svg/viewer/install/main.html

1| DEMOGRAFÍA:

1.1 Pirámides de poboación por concellos (Poboación extraída das cifras de referencia).

1.2 Mapa interactivo de poboación por comarcas

1.3 Indicadores demográficos:

2| CLASIFICACIÓN RURAL-URBANO

O Instituto Galego de Estatística publica unha clasificación do grao de urbanización dos concellos galegos, baseada nun estándar europeo. No panorama-rural urbano recóllense os principais indicadores demográficos, sociolaborais e económicos para Galicia e as súas provincias segundo o grao e o subgrao de urbanización. Este conxunto de indicadores permite discernir as diferenzas e similitudes entre as distintas zonas de Galicia e caracterizar o que habitualmente se denomina urbano ou rural.

Grao de urbanización: é o tipo de localidade na que reside un individuo segundo o seu carácter urbano ou rural, e estabécense tres categorías: Zonas densamente poboadas (ZDP), Zonas intermedias (ZIP), Zonas pouco poboadas (ZPP).

Subgrao de urbanización: é unha subdivisión das zonas de urbanización (ZDP, ZIP, ZPP) en subzonas co fin de diferenciar núcleos de características diferentes. Esta subclasificación desagrega a ZIP en dúas subzonas (alta, baixa) e a ZPP en tres subzonas (alta, intermedia e baixa).

A clasificación en seis subzonas de urbanización trata de reflectir as peculiaridades do asentamento poboacional en Galicia non recollidas coa clasificación en tres zonas.

3| EMPREGO

3.1 Porcentaxe de afiliacións á Seguridade Social (SS) nos distintos sectores de actividade.

3.2 Número de afiliacións á SS por 1.000 habitantes de 16 a máis anos.

3.3 Variación absoluta do paro rexistrado por 1.000 habitantes de 16 e máis anos no período 2007-2011.

4| CONDICIÓNS DE VIDA

5| RENDA

X