Mapa da distribución de fogares compostos por persoas de 65 ou máis anos

Fonte: IGE. Enquisa de condicións de vida das familias
X