Mapa da distribución de fogares nos que os ingresos por prestacións representan o 100% dos ingresos

Mapa da distribución de fogares nos que os ingresos por prestacións representan o 100% dos ingresos.

Fonte: IGE. Enquisa de condicións de vida das familias
X