Mapa da porcentaxe de afiliacións á SS na industria

Fonte: IGE. Elaboración propia a partir dos ficheiros de afiliacións e contas de cotización facilitados pola Seguridade Social
X